Институти

TRM

TRM Leipzig Трансплантацискиот Центар за Регенеративна медицина од Лајпциг (TRM) со Vita 34 ги истражува VSEL матичните клетки. VSEL матичните клетки по карактеристиките се многу слични со ембрионалните, т.е. можат да се претворат во било кои клетки во телото. Истражувањето на овие матични клетки отвора огромни можности за третман во иднина т.е. лекување на некрвни заболувања.

TUM

Teschnische Universitat Munchen Клиниката за педијатриска и адолесцентна медицина во соработка со Технички Универзитет од Минхен го истражува дијабетесот тип 1. Моментално веќе 7 деца ги искористија примероците сочувани во Vita 34 за лекување на дијабетес тип 1. Во студијата се планирани 10 трансплантации.

Fraunhofer

Fraunhofer Gesellschaft Fraunhover институтот од Лајпциг, во соработка со Vita 34 го истражува лекувањето на мозочни оштетувања.

Universitat Rostock

Universitat Rostock Универзитетот во Росток, Оделение за кардиохирургија соработува со Vita 34 во лекувањето на срцеви болести. Според досегашните објавени трудови, дојде до позитивни резултати.

Leibniz IPK

Leibniz IPK Leibniz Институтот за билна генетика соработува со Vita 34. Неодамна е објавена студија во која е откриена нова метода за детекција на мал број на матични клетки во примерокот, а што е предуслов за понатамошни истражувања.

MHH Hannover

MHH Hannover Медицинската школа од Хановер во соработка со Vita 34 ги истражува iPS матичните клетки. Нивната студија се занимава со проучување на iPS матичните клетки од папочна крв т.е. изучување на нивната способност за диференцијација, за идна примена во терапии кај педијатриски пациенти.

Universität Leipzig

Universitat Leipzig Универзитетот во Лајпциг во соработка со Vita 34 на одделениието за хематологија и онкологија го спроведува истражувањето за влијанито на мезенхималните матични клетки од папочна крв за GvHD – болест на отфрлање на трансплантатите од матични клетки, која обично се појавува кај пациенти кои примаат матични клетки поради леукемии или лимфоми. Целта е да се развие клинички корисна терапија за лекување на оваа болест, која се јавува кај 50% од алогените трансплантации.