Датум на воспоставување евиденција: 01.02.2021. 

1. Податоци за раководител: 

Bio Save Cells Skopje
Скопје
МБ: 6826598
Заноснки застапник: Бојан Перински
E-mail: info@biosave.mk

2. Назив на збирките со податоци: 

Евиденција за лични податоци за лица кои пристапуваат на интернет страниците и учествуваат во промотивни активности на раководителот.

3. Вид на работна обработка: 

Собирање, бележење, користење, сортирање, чување, ставање на увид, складирање. 

4. Видови податоци за личноста: 

Податоци кои се обработуваат поради испраќање newsletter-и се: e-mail адреса.

5. Категорија на лица на кои податоците се однесуваат: 

Податоците се однесуваат на лица кои пристапуваат на интернет страниците и учествуваат во промотивните активности на раководителот.

6. Цел на обработката:

Податоците кои се обработуваат со цел доставување newslwtter-и се обработуваат поради извршување на маркетншки и промотивни активности на раководителот.

7. Правен основ: 

  • Податоци кои се обработуваат со цел доставување Newslwtter-и
  • Согласност на лицата на кои се однесуваат податоците 

8. Пренос на податоци од Македонија: 

Податоците не се изнесуваат од Македонија.

9. Рок на чување и употреба на податоците: 

  • Податоци кои се обработуваат со цел доставување newslwtter-и
  • Податоците кои се собираат се чуваат најдолго 30 дена по престанокот на причината за која се собрани. 

10. Опис на мерка за заштита: 

Раководителот спроведе кадровски, технички и организациони мерки за заштита поради сигурност и интегритет на податоците за личноста, заштита на податоците од неовластен пристап, злонамерни постапки, губење или откривање на податоци на неовластени трети лица.

Збирката со податоци која се наоѓа во компјутерски систем е осигурана со систем на лозинка за авторизација и идентификација на корисникот на програмата и податоците. Податоците во пишана форма се наоѓаат во осигурени и заклучени плакари. Податоците може да ги обработува само лице кое е овластено. Хартиени носачи на податоци, кои служат за внес на податоци во компјутерски водена збирка на податоци и сите останати носачи надвор од работното време се заклучуваат. Сите простории се заклучуваат.

Пристап до податоците е можен само за одредени лица со корисничко име и шифра. 

Bio Save Cells.